:::

[1002] PHP入門班

社大教材 建立日期 2011-09-08 05:45:01

台南社大100學年第二學期課程

PHP程式設計入門

「[1002] PHP入門班」目錄

1. PHP入門 6557 2011-09-08 17:03:05
2. 使用者輸入介面設計 6526 2011-09-15 18:59:58
2-1 上課範例:index.php 5726 2011-09-15 21:39:47
2-2 上課範例:save.php 4103 2011-09-15 21:19:23
3. PHP變數與常數 5877 2011-09-22 21:20:49
3-1 上課範例:a1.php 3738 2011-09-22 20:02:02
4. PHP資料類型與建立資料表 5752 2011-09-28 08:35:33
4-1 上課範例:add_class.php 3295 2011-09-29 19:45:00
5. 連線資料庫及運算元 4393 2011-10-06 15:21:04
5-1 上課範例:save_class.php 3532 2011-10-06 21:39:25
5-1 上課範例:add_class.php 2912 2011-10-06 21:39:48
6. 讀取資料庫及PHP陣列 26232 2011-10-13 21:43:52
6-1 上課範例:add_class.php 3272 2011-10-13 20:39:10
6-2 上課範例:save_class.php 5431 2011-10-13 20:39:36
6-3 上課範例:index.php 3413 2011-10-13 21:15:00
7. 編輯與刪除功能 3368 2011-10-19 15:24:23
7-1 上課範例:index.php 3324 2011-10-20 20:11:02
7-2 上課範例:add_class.php 3036 2011-10-20 21:43:08
7-3 上課範例:save_class.php 3079 2011-10-20 21:42:24
8. 函數與小強佈景 4119 2011-11-03 19:00:03
8-1 上課範例:index.php 2930 2011-10-27 19:53:09
8-2 上課範例:add_class.php 2465 2011-10-27 19:55:41
8-3 上課範例:save_class.php 2672 2011-10-27 19:56:46
9. 流程控制與迴圈 3220 2011-11-03 17:02:35
9-1 上課範例:add_class.php 2757 2011-11-10 15:40:21
9-2 上課範例:theme.html 樣板檔 2780 2011-11-10 15:43:56
9-3 上課範例:save_class.php 2412 2011-11-10 15:44:59
9-4 上課範例:index.php 4575 2011-11-03 21:34:50
9-5 上課範例:header.php 2549 2011-11-10 15:48:13
9-6 上課範例:function.php 2598 2011-11-10 15:48:32
10. 練習練習再練習! 2790 2011-11-10 18:59:18
10-1 上課範例:index.php 2785 2011-11-10 19:59:08
10-2 上課範例:add_class.php 2309 2011-11-10 20:13:31
10-3 上課範例:save_class.php 2410 2011-11-10 20:38:52
10-4 上課範例:index.php(整合版) 2903 2011-11-13 13:43:01
10-5 上課範例:header.php(整合版) 2505 2011-11-10 20:59:14
11. 建立學習收藏的發布頁 2945 2011-11-17 16:49:41
11-1 上課範例:class.php 2817 2011-11-17 19:45:00
11-2 上課範例:header.php 2321 2011-11-17 20:36:40
11-3 上課範例:tad0616.sql 2440 2011-11-17 20:51:02
11-4 上課範例:blank.php 空白樣板 2484 2011-11-17 21:06:44
11-5 上課範例:index.php 2401 2011-11-17 21:31:03
12. 兩個資料表的結合 4451 2011-11-24 16:44:51
12-1 index.php 2726 2011-11-24 21:21:59
13. 資料檢查 3342 2011-12-08 19:24:28
13-1 上課範例:index.php 2665 2011-12-01 21:41:31
13-2 上課範例:header.php 2315 2011-12-01 20:04:35
13-3 上課範例:function.php 2528 2011-12-01 21:21:08
13-4 上課範例:class.php 2426 2011-12-01 21:22:38
14. 請完成基本功能囉~ 2604 2011-12-08 16:18:27
14-1 上課範例:index.php(完成版) 3210 2011-12-14 22:29:39
15. 認證與session 4079 2011-12-14 23:24:38
15-1 上課範例:class.php 2855 2011-12-15 20:46:30
15-2 上課範例:config.php 2540 2011-12-15 20:13:58
15-3 上課範例:header.php 2395 2011-12-15 21:25:19
15-4 上課範例:index.php 3002 2011-12-15 21:36:31
16. 分頁與編輯器 2878 2011-12-22 19:12:12
16-1 上課範例:index.php 3180 2011-12-22 21:36:30
16-2 上課範例:header.php 2473 2011-12-22 19:58:13
17. 用PHP上傳檔案 8771 2011-12-29 21:44:02
17-1 上課範例:index.php 3156 2011-12-29 21:06:02
18. 資料搜尋 3251 2012-01-05 16:55:34
18-1 上課範例:index.php 3175 2012-01-05 19:50:01
18-2 上課範例:theme.html 2323 2012-01-05 21:12:02
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

線上使用者

46人線上 (9人在瀏覽線上書籍)

會員: 0

訪客: 46

更多…