:::

[1071]XOOPS模組開發

社大教材 建立日期 2018-03-08 10:32:12

台南市社區大學107學年第1學期,XOOPS模組開發入門講義。

「[1071]XOOPS模組開發」目錄

1. XOOPS模組基礎架構 3350 2018-03-17 09:22:07
1-1 xoops_version.php 1378 2018-03-10 15:54:30
1-2 sql/mysql.sql 689 2018-03-10 14:34:17
1-3 admin/menu.php 761 2018-03-10 15:55:35
1-4 language/tchinese_utf8 905 2018-03-10 15:56:06
1-5 admin/main.php 742 2018-03-10 16:25:42
1-6 templates/snews_adm_main.tpl 666 2018-03-10 16:25:54
1-7 admin/topic.php 675 2018-03-10 15:57:03
1-8 templates/snews_adm_topic.tpl 573 2018-03-10 15:57:47
2. 表單、資料庫、使用者物件 2112 2018-03-24 14:27:26
2-1 admin/main.php 1609 2018-03-17 16:24:11
2-2 templates/snews_adm_main.tpl 631 2018-03-17 09:51:05
2-3 templates/op_snews_list.tpl 591 2018-03-17 09:52:07
2-4 templates/op_snews_form.tpl 667 2018-03-17 13:14:28
2-5 sql/mysql.php 542 2018-03-17 15:56:41
2-6 xoops_version.php 523 2018-03-17 15:57:10
2-7 function.php 646 2018-03-17 16:23:55
3. 前台顯示、編輯、刪除 1608 2018-03-24 16:34:28
3-1 index.php 1250 2018-03-24 15:51:48
3-2 xoops_version.php 535 2018-03-24 09:48:16
3-3 menu.php 682 2018-03-24 14:56:32
3-4 header.php 535 2018-03-24 10:27:48
3-5 templates/snews_index.tpl 788 2018-03-24 11:04:09
3-6 templates/op_snews_show.tpl 818 2018-03-24 16:27:34
3-7 templates/op_snews_list.tpl 743 2018-03-24 15:51:15
3-8 admin/main.php 812 2018-03-24 14:23:54
4. 首頁精選文章輪播 1503 2018-04-14 16:34:42
4-1 admin/main.php 1214 2018-04-14 14:20:45
4-2 index.php 922 2018-04-14 15:58:20
4-3 templates/op_snews_show.tpl 513 2018-04-14 15:17:07
4-4 templates/op_snews_list.tpl 511 2018-04-14 15:58:04
5. 自動生成群組並做權限判斷 1533 2018-04-19 16:24:35
5-1 xoops_version.php 477 2018-04-21 16:30:58
5-2 interface_menu.php 619 2018-04-21 16:07:42
5-3 header.php 417 2018-04-21 10:23:26
5-4 index.php 719 2018-05-05 11:08:12
5-5 admin/main.php 458 2018-04-21 15:34:56
5-6 include/onUpdate.php 464 2018-04-21 14:05:42
5-7 include/onInstall.php 435 2018-04-21 14:31:23
5-8 include/onUninstall.php 346 2018-04-21 14:05:04
5-9 templates/op_snews_list.tpl 636 2018-04-21 14:51:11
5-10 templates/op_snews_show.tpl 485 2018-04-21 16:05:53
5-11 include/search.php 357 2018-04-21 16:33:33
6. json應用與XOOPS區塊 1224 2018-05-05 16:42:43
6-1 xoops_version.php 571 2018-05-05 14:57:37
6-2 language/tchinese_utf8/modinfo.php 665 2018-05-05 13:54:46
6-3 index.php 805 2018-05-05 15:22:07
6-4 html.php 594 2018-05-05 11:04:33
6-5 templates/op_snews_show.tpl 701 2018-05-05 16:08:18
6-6 function.php 756 2018-05-05 16:20:09
6-7 blocks/snews_block_focus.php 885 2018-05-05 16:18:38
6-8 blocks/snews_block_focus.tpl 512 2018-05-05 14:20:31
6-9 css/module.css 462 2018-05-12 09:16:46
6-10 interface_menu.php 407 2018-05-05 15:21:42
6-11 language/tchinese_utf8/blocks.php 464 2018-05-05 15:45:10
6-12 templates/op_snews_list.tpl 412 2018-05-05 16:07:36
6-13 function_block.php 429 2018-05-05 16:19:11
7. 產生PDF及拉動排序 2036 2018-08-31 10:04:49
7-1 templates/snews_index.tpl 468 2018-05-12 09:25:39
7-2 templates/op_snews_list.tpl 550 2018-05-12 09:41:11
7-3 index.php 489 2018-05-12 09:38:19
7-4 css/module.css 397 2018-05-12 09:40:58
7-5 templates/op_snews_show.tpl 435 2018-05-12 10:51:07
7-6 pdf.php 663 2018-05-12 14:15:23
7-7 interface_menu.php 374 2018-05-12 14:48:06
7-8 pdf_all.php 769 2018-05-12 16:30:46
8. Excel匯出匯入及點擊編輯 3239 2018-05-19 15:20:57
8-1 interface_menu.php 465 2018-05-19 15:56:39
8-2 focus.php 462 2018-05-19 10:02:22
8-3 function.php 519 2018-05-19 10:24:03
8-4 templates/op_snews_focus.tpl 513 2018-05-19 10:02:45
8-5 save_sort.php 646 2018-05-19 10:23:28
8-6 excel.php 1009 2018-05-19 15:24:37
8-7 excel2.php 393 2018-05-19 14:51:00
8-8 import.php 530 2018-05-19 16:19:21
8-9 templates/op_import_form.tpl 497 2018-05-19 15:59:43
9. 產生word檔、壓縮及解壓 2327 2018-05-26 16:24:27
9-1 index.php 759 2018-05-26 16:20:50
9-2 templates/op_snews_show.tpl 411 2018-05-26 09:22:41
9-3 save.php 437 2018-05-26 09:34:15
9-4 interface_menu.php 1177 2018-05-26 16:08:10
9-5 word.php 1691 2018-05-26 15:49:54
9-6 zip.php 377 2018-05-26 16:07:08
9-7 templates/op_zip_import.tpl 413 2018-05-26 16:21:17
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

線上使用者

52人線上 (7人在瀏覽線上書籍)

會員: 0

訪客: 52

更多…