:::
XOOPS系統
2016-05-28 釋出 XOOPS 2.5.8 正式版出爐了! (tad / 31927 / XOOPS系統)
2014-07-18 釋出 XOOPS 2.5.7 中文版釋出(2014-07-18版) (tad / 65535 / XOOPS系統)
2013-05-02 釋出 XOOPS 2.5.6 中文版釋出(2013-05-02 版) (tad / 20570 / XOOPS系統)
2012-06-12 釋出 XOOPS 2.5.5 中文版釋出(2012-06-11 版) (tad / 55625 / XOOPS系統)
2011-11-21 公告 XOOPS 2.5.4 中文版釋出(2011-11-21 版) XOOPS 2.5.4 中文版釋出(2011-11-21 版) (tad / 22706 / XOOPS系統)
2011-11-18 公告 XOOPS 2.5.3 中文版釋出(2011-11-18 版) (tad / 14422 / XOOPS系統)
2011-09-21 XOOPS 2.5.1a 中文版釋出(2011-09-21 版) (tad / 21521 / XOOPS系統)
2011-03-17 XOOPS 2.5.1 RC 已釋出 (tad / 17396 / XOOPS系統)
2010-11-12 XOOPS 2.5 中文正式版釋出(2010-11-12 版) (tad / 65535 / XOOPS系統)
2010-11-03 公告 新的 Xoops 引擎 (X3) 發布 (tad / 12129 / XOOPS系統)
:::

線上使用者

42人線上 (2人在瀏覽最新消息)

會員: 0

訪客: 42

更多…